Công văn số 287-CV/TU, ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc "Chỉ đạo cán bộ, công chức, NLĐ chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19"

công văn chỉ đạo

công văn chỉ đạo

 Công văn số 287-CV/TU, ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam về việc "Chỉ đạo cán bộ, công chức, NLĐ chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19"

Tác giả bài viết: TỈNH ỦY QUẢNG NAM